Algemene voorwaarden AUNIKOM

 

 

Algemeen

Gebruiker van deze voorwaarden, AUNIKOM Opleidingen te Aalden, wordt hieronder aangeduid als “Aunikom”. De wederpartij van Aunikom bij een overeenkomst hieronder aangeduid als “de cliënt”.

Aunikom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 85 86 01 31.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de cliënt en Aunikom.

Inschrijven voor een opleiding

De cliënt schrijft zich in voor een opleiding bij Aunikom door zich mondeling, schriftelijk, telefonisch of via Internet aan te melden. Door de inschrijving verklaart de cliënt zich akkoord met deze inschrijfvoorwaarden. De inschrijving wordt per e-mail bevestigd.

Opleidingsgeld en -betaling

Het opleidingsgeld voldoet de cliënt voor de aanvang van de opleiding ineens. Slechts indien anders met de cliënt is overeengekomen en door Aunikom schriftelijk is bevestigd, kan hiervan worden afgeweken.

Achterstallig opleidingsgeld

Ingeval het opleidingsgeld niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk door de cliënt wordt voldaan, is Aunikom gerechtigd de cliënt van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De verplichting tot betaling van het volledige bedrag aan opleidingsgeld blijft ondanks eventuele uitsluiting van de opleiding onverminderd aanwezig.

Aunikom kan de werkelijke in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Opleidingsmateriaal

De cliënt koopt het opleidingsmateriaal bij Aunikom. Deze krijgt de cliënt op de eerste les uitgereikt. De cliënt is na het voldoen van de factuur, eigenaar van het opleidingsmateriaal.

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij AUNIKOM. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. Het auteursrecht berust te allen tijde bij de auteur van het cursusmateriaal.

Annulering

Besluit u, als particulier, om welke reden dan ook, af te zien van de opleiding? Gedurende 14 dagen nadat uw aanmelding door AUNIKOM is ontvangen, hebt u het recht, als particulier, de overeenkomst zonder opgaaf van reden kosteloos te annuleren middels een aangetekend schrijven. Indien de opleiding gestart is, kan de cursist zich niet meer beroepen op de termijn van 14 dagen.

Voortijdige beëindiging

Bij het niet starten, voortijdige dan wel tussentijdse beëindiging van de studie door de client, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de client aan Aunikom betaalde of nog verschuldigde bedrag. Een uitzondering betreft het overlijden van de client. Bij overlijden van de cliënt wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met onmiddellijke ingang beëindigd. Het opleidingsbedrag inzake de resterende opleidingsdagen wordt door Aunikom aan de erfgenamen teruggestort binnen één (1) maand na melding.
Bij onvoldoende belangstelling behoudt Aunikom zich het recht voor de opleiding te annuleren.

Reclame

Een vordering tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, een vordering tot schadevergoeding en welke andere (rechtelijke) actie dan ook, moet de cliënt instellen binnen drie maanden nadat de omstandigheid, die voor de cliënt aanleiding vormt voor deze vordering(en) aan de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Aunikom beperkt tot de hoogte van het door de cliënt betaalde opleidingsgeld van de betreffende opleiding.

Ingeval door Aunikom geplande lessen geen doorgang kunnen vinden, zal Aunikom tot geen enkele schadevergoeding, hoe ook genaamd, overgaan, behoudens dat Aunikom de cliënt de mogelijkheid moet bieden de vervallen lessen op een ander tijdstip te volgen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het eventueel toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. AUNIKOM verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 

Leveringsvoorwaarden Aunikom per 8 december 2022